اصطلاحات و کلمات مخفف در ساعت هاي گارمين acronym Garmin
FTP %:  خروجي توان فعلي، درصدي از آستانهي توان عملکرد
HRR %:  درصد ضربان قلب ذخيره ) حداکثر ضربان قلب منهاي ضربان قلب استراحت Garmin
10 s Avg. Power  ثانيه ميانگين توان خروجي
10 s Avg Balance :  ميانگين بالاتس توان پاي چپ و راست در 11 ثانيه
Hour Max 24- :  حداکثر دماي ذخيره شده در 24 ساعت گذشته که از يک سنسور دماسنج بدست آمده است
Hour Min 24- :  حداقل دماي ذخيره شده در 24 ساعت گذشته که از يک سنسور دماسنج بدست آمده است.
30s Avg.Power :  ميانگين توان حرکتي خروجي در 31 ثانيه
30s Avg Balance :  ميانگين توان حرکتي بالانس پاي چپ و راست در 31 ثانيه Garmin
3s Avg. Balance :  ميانگين توان حرکتي پاي چپ و راست در 3 ثانيه
3s Avg.Power :  ميانگين توان حرکتي خروجي در 3 ثانيه
500m Pace :  ريتم فعلي حرکات شنا بازاء هر 511 متر
Aerobic TE :  تاثير فعاليت در حال انجام بر سطح امادگي جسماني هوازي Garmin
Ambient Press :  فشار محيطي کاليبره نشد
Anaerobic TE : تاثير فعاليت در حال انجام بر سطح آمادگي جسماني بيهوازي Garmin
Average HR :  متوسط ضربان قلب در فعاليت در حال انجام
Average Pace :  ميانگين ريتم گامبرداري در فعاليت در حال انجام
Average Swolf :  امتياز swolf متوسط براي فعاليت در حال انجام. امتياز swolf مجموع زمان يک طول
بعلاوه تعداد حرکات انجام شده در آن طول طيشده است. براي شنا در آبهاي آزاد، از طول 25 متر براي محاسبه
امتياز swolf استفاده ميشود
Avg. %HRR :  درصد ميانگين ضربان قلب ذخيره )بيشترين ضربان قلب منهاي ضربان قلب استراحت( براي
فعاليت در حال انجام
Avg.500m Pace :  ريتم متوسط شنا بازاء هر 511 متر در فعاليت فعلي
Avg.Ascent : :  فاصلهي عمودي متوسط هنگام ارتفاعگيري از آخرين ريست تا اين لحظه
AVG.Balance :  بالانس توان متوسط پاي چپ و راست براي قعاليت در حال انجام
Avg. Cadence :  براي دوچرخهسواري: ريتم حرکت فعاليت جاري
Avg. Cadence :  براي دويدن: ريتم حرکت فعاليت جاري
Avg. Descent :  فاصلهي عمودي متوسط فرود در فعاليت جاري
Avg. GCT Bal :  بالانس زمان متوسط تماس پا با سطح زمين براي فعاليت جاري
Avg. L. PP :  زاويه توان متوسط پاي چپ براي فعاليت جاري
Avg. L. PPP :  بيشترين زاويه توان متوسط پاي چپ براي فعاليت جاري
Avg. Lap Time :  زمان متوسط دور تمريني براي فعاليت جاري Garmin
Avg. Moving Speed :  سرعت متوسط حرکت براي فعاليت جاري
Avg. Overall Speed :  سرعت متوسط براي فعاليت جاري شامل زمانهاي حرکت و توقف Garmin
Avg. PCO :  جبران مرکز پلتفورم براي فعاليت جاري Garmin