شرایط گارانتی

 • در حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی گردد.
 • ضمـانتنـامه در صورتـی معتبـر است که دارای تـاریخ شروع بوده و بوسیله یکی از نمایندگی های رسمی فروش این شرکت مهر و امضا شده باشد.
 • این ضمانتنـامه فقط شامل دستـگاه اصلی که در این کارت قیـد گردیده می باشد و شـامل سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی نمی گردد.
 • ارائه برچسب و جعبه دستگاه معیـوب الزامی است، در غیر این صورت وجه تعمیرات و لوازم یدکی نقداً دریافت خواهد شد.
 • در صورتیـکه خرابی ناشـی از نوسانات برق، مایعات، آتـش،ضربه، به کار بـردن ناشیـانه دستگاه، تخریب عمـدی و تعمیرات توسـط افرادی غیر از متخصصیـن شرکت باشد، این ضمانتنـامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 • در پاره ای موارد خاص به دلیل خارجی بودن قطعات و مشکلات واردات ممکن است برای استفاده از خدمات گارانتی یک الی دو ماه زمان لازم باشد.
 • تعویض قطعـه در طول زمان گارانتـی حداکثر سه بار صورت می گیـرد و پس از آن قطعـه شامل گارانتی نمی باشد.
 • اشکالات نرم افـزاری که توسـط کاربر ایجـاد گردیده و منـجر به ویـروس یابی یا ریکاوری قطعه می گردد شامل هزینه می باشد.

 • در حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی گردد.
 • ضمـانتنـامه در صورتـی معتبـر است که دارای تـاریخ شروع بوده و بوسیله یکی از نمایندگی های رسمی فروش این شرکت مهر و امضا شده باشد.
 • این ضمانتنـامه فقط شامل دستـگاه اصلی که در این کارت قیـد گردیده می باشد و شـامل سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی نمی گردد.
 • ارائه برچسب و جعبه دستگاه معیـوب الزامی است، در غیر این صورت وجه تعمیرات و لوازم یدکی نقداً دریافت خواهد شد.
 • در صورتیـکه خرابی ناشـی از نوسانات برق، مایعات، آتـش،ضربه، به کار بـردن ناشیـانه دستگاه، تخریب عمـدی و تعمیرات توسـط افرادی غیر از متخصصیـن شرکت باشد، این ضمانتنـامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 • در پاره ای موارد خاص به دلیل خارجی بودن قطعات و مشکلات واردات ممکن است برای استفاده از خدمات گارانتی یک الی دو ماه زمان لازم باشد.
 • تعویض قطعـه در طول زمان گارانتـی حداکثر سه بار صورت می گیـرد و پس از آن قطعـه شامل گارانتی نمی باشد.
 • اشکالات نرم افـزاری که توسـط کاربر ایجـاد گردیده و منـجر به ویـروس یابی یا ریکاوری قطعه می گردد شامل هزینه می باشد.

ثبت گارانتی