مروري بر دکمه هاي ساعت گارمين

(1)
LIGHT
با فشردن اين دکمه نور پس زمينه را روشن/خاموش کنيد
با نگه داشتن اين دکمه دستگاه روشن مي شود
(2)
START
براي مشاهده ليست فعاليت ها و شروع يا پايان فعاليت
براي انتخاب يکي از گزينه ها از داخل منوها
(3)
BACK LAP
براي بازگشتن به صفحه قبل براي ذخيره کردن دور تمريني استراحت يا تغيير
وضعيت هاي حين تمرين
(4)
DOWN
حرکت کردن بين ويجت ها منو ها
نگه داشتن دکمه جهت مشاهده ساعت در هر صفحه
(5)
UP MENU
حرکت کردن بين ويجت ها، منو ها
داشتن دکمه جهت مشاهده منو اصلي