يکي از مهمترين مزيت هاي ساعت هاي گارمين قابليت نقشه خور بودن آن است که به مسافران يا استفاده کنندگان از اين ساعت امکان برگشت به مکان يا نقطه ذخيره شده ( به طور مثال هتل محل اقامت ) را با استفاده از ثبت لوکيشن و با استفاده از نقشه را مي دهد.

براي اين کار مي بايست ابتدا با استفاده از کليد يا دکمه سمت چپ ساعت لوکيشن مورد نظر خود را ( به طور مثال هتل محل اقامت ) ذخيره مي کنيد .سپس براي بازگشت به آن نقطه مي بايست کليد يا دکمه ورزش ها يا همون کليد سلکت را مي زنيم و  نويگيترا انتخاب مي کنيم و سپس  سيو لوکيشنرا زده و نقطه اي که ثبت کرده بوديم را پيدا مي کنيم و آن را انتخاب مي کنيم و سپس go to را مي زنيم و به نقطه مورد نظر ( هتل محل اقامت خود ) از روي نقشه بر مي گرديم.