فروش ويژه ساعت هاي گارمين به مدت يک هفته آغاز شد.

براي استفاده از تخفيف ساعت هاي گارمين فقط تا روز سه شنبه تاريخ 98/05/29 فرصت داريد!!