به دليل کاهش نرخ ارز قيمت تمامي ساعت هاي گارمين از همين امروز در شرکت اطلس ره نگار آريا کاهش يافت