قابليت ارسال پيام به وسيله edge 1030 :

دوچرخه سواراني که داراي edge 1030 باشند مي توانند از طريق اين دستگاه پيام هاي از پيش نوشته شده را ارسال و يا دريافت کنند.

ويژگي هاي GroupTrack و LiveTrack:

به وسيله اين قابليت شما مي توانيد اجازه دهيد کساني که در گروه دوچرخه سواري شما هستند و يا حتي کساني که در خانه هستند موقعيت شما را پيگيري کنند.با شروع يک LiveTrack يا GroupTrack شما مي توانيد به آن دسته از مخاطبان که خودتان انتخاب مي کنيد اين امکان را بدهيد که موقعيت شما را در لحظه ببينند.