اينکه بدن شما چگونه کار مي کندو نوع آموزش شما،نتايجي که مي توانيد انتظار داشته باشيد و انواع عملکردي که در آينده براي آن آماده خواهيد بود را تعيين مي کند. اثر آموزش يا training effect معياري است که به شما اين امکان را مي دهد که بررسي کنيد که انتظار مي رود هر جلسه آموزشي چه تاثيري در سطح آمادگي شما در آينده خواهد گذاشت.

شما در ساعت هاي گارمين سري fenix و بعضي از مدل هاي forerunner مي توانيد اين ويژگي را داشته باشيد.